Polityka prywatności Serwisów Społecznościowych

Załącznik do Regulaminu Serwisów Społecznościowych USP Zdrowie sp. z o.o.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

USP Zdrowie działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej profile na stronach www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com strony internetowe i chroni ich dane osobowe, zwanych dalej Serwisami Społecznościowymi.

Co do zasady administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych są ich właściciele. Odsyłamy Państwa do właściwych stron internetowych tych serwisów.
W pewnym zakresie opisanym poniżej w Regulaminie (np. zbieranie informacji o działaniach niepożądanych przez Serwisy Społecznościowe, wysyłanie o otrzymywanie wiadomości, prowadzenie czatów i videoczatów) administratorem danych osobowych jest podmiot, który utworzył profil w danym Serwisie Społecznościowym.
W naszym przypadku administratorem danych osobowych osób odwiedzających Serwisy Społecznościowe należące do USP Zdrowie sp. z o.o.
jest USP Zdrowie sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35.

USP Zdrowie sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347815, oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7010219241, REGON 142269887.

W przypadku zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych administratorem Państwa danych osobowych jest US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40.

US Pharmacia sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046646, oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 8991432896, REGON 011213010.

Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z USP Zdrowie sp. z o.o. lub US Pharmacia sp. z o.o. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:

 1. wysłanie wiadomości mailowej na adres: daneosoboweusp@usp.pl;
 2. wysłanie listu na adres: USP Zdrowie sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa lub US Pharmacia sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z regulaminami stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych.

W ramach Polityki Prywatności Serwisów Społecznościowych chcemy przekazać Państwu informacje związane z działaniami, które podejmujemy w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszych Serwisów Społecznościowych. W dokumencie przedstawiamy Państwu również informacje o zasadach wykorzystywania Pani/Pana danych w ramach usług, z których można skorzystać w ramach naszych Serwisów Społecznościowych. Chcemy przekazać Państwu również informacje dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Nasza Polityka Prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W dalszych fragmentach Polityki Prywatności wspomniany akt prawny będziemy opisywać za pomocą skrótu „RODO”.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów Społecznościowych każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Zakres gromadzonych danych, cele przetwarzania i podstawy prawne

W ramach Serwisów Społecznościowych możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe w celu umożliwienia składania zgłoszeń o działaniach niepożądanych produktów leczniczych, udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące działania naszych produktów lub reklamacje, dostarczania Użytkownikowi wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach USP Zdrowie oraz o firmie USP Zdrowie lub innych spółkach z Grupy USP Zdrowie.

Zgłoszenie działań niepożądanych przez komentarze lub wiadomości w Serwisach Społecznościowych

W Państwa komentarzach lub wiadomościach do nas wysyłanych za pośrednictwem Serwisów Społecznościowych mogą znajdować się informacje stanowiące zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych.

Administratorem danych osobowych zawartych w ww. komentarzach lub wiadomościach, w tym w szczególności danych identyfikacyjnych pacjenta (inicjały, wiek/data urodzenia, płeć), danych identyfikacyjnych osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, specjalizacja), opisu działania niepożądanego, jest podmiot odpowiedzialny tj. US Pharmacia sp. z o.o.

Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń (np. lekarze) niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz innych przepisów prawa.

W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Mają również Państwo możliwość zgłoszenia działania niepożądanego dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie www.uspzdrowie.pl lub kontaktując się z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

US Pharmacia przetwarza Pani/Pana dane osobowe do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych np. danych dotyczących zdrowia, US Pharmacia przetwarza Pani/Pana dane w oparciu o przesłankę niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).Podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych, o których mowa powyżej są przepisy ustawy z dnia 6 września2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Formularze kontaktowe z USP Zdrowie lub kontakt telefoniczny lub przez wiadomości

Zamieszczone na stronach Serwisów Społecznościowych formularze kontaktowe umożliwiają wysyłanie do USP Zdrowie wiadomości dotyczących różnych kwestii (np. reklamacji, faktur, rozliczeń, dostępności produktów, reklam naszych produktów, kontaktów z naszymi pracownikami, firmy USP Zdrowie lub spółek z Grupy US Zdrowie).

Mogą również Państwo skontaktować się z nami dzwoniąc pod numery telefonów podane w Serwisach Społecznościowych lub wysyłając do nas wiadomości przez te Serwisy na podane adresy email.

Podanie danych kontaktowych, takich jak imię i adres e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Panią/Panem.

Przetwarzamy dane osobowe w celu skontaktowania się z Panią/Panem w związku z zapytaniem, które do nas wpłynęło. Podstawą prawną do przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czaty lub videoczaty z ekspertami USP Zdrowie

W Serwisach Społecznościowych możemy przeprowadzać tzw. czaty lub videoczaty dające możliwość Użytkownikom zadawania pytań medycznych ekspertom wewnętrznym lub zewnętrznym USP Zdrowie dotyczących produktów USP Zdrowie lub dotyczących zdrowia.

Mają również Państwo możliwość zadawania ww. pytań dzwoniąc pod numery telefonów podane w Serwisach Społecznościowych lub na stronie www.uspzdrowie.pl.

Przekazanie nam danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, aby nasi eksperci mogli odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do ekspertów. Podstawą prawną do przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podczas czatów i videoczatów mogą być także zgłaszane działania niepożądane produktów leczniczych. Wówczas patrz Zgłoszenie działań niepożądanych przez komentarze lub wiadomości w Serwisach Społecznościowych.

Poszukiwanie kandydatów do pracy w spółkach Grupy USP Zdrowie

Za pośrednictwem strony www.linkedin.com kontaktujemy się z wybranymi osobami w celach rekrutacyjnych do zatrudnienia w spółkach z Grupy USP Zdrowie. Przetwarzamy wówczas Państwa dane osobowe, które sami umieściliście Państwa na swoich profilach w tym serwisie. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia rekrutacji, a po jej pomyślnym zakończeniu, zawarcia umowy o pracę (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zawarte są na stronie https://www.uspzdrowie.pl/kariera/

Działania statystyczne, zapewnienie bezpieczeństwa przez USP Zdrowie

W ramach Serwisu możemy gromadzić dane osobowe dotyczące Pani/Pana aktywności, takie jak: zachowanie na stronie, podejmowane akcje, adres IP, miejsce logowania. Powyższe dane osobowe będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania świadczonych przez nas usług. Zbierane informacje będą również wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na doskonaleniu Serwisów Społecznościowych, w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług.

Marketing (oferty, promocje, newsletter) USP Zdrowie

Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez nas także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług. W ramach marketingu możemy również zachęcać Pani/Pana do zapoznania się z ofertą naszych partnerów biznesowych.

W ramach naszej działalności marketingowej wysyłamy Użytkownikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter).

Podkreślamy, że otrzymanie informacji handlowych takich jak oferty, promocje czy newsletter, ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe lub przez wysłanie wiadomości mailowej na adres: daneosoboweusp@usp.pl

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili Użytkowników, opartych m.in. na ich zainteresowaniach oraz aktywności w Serwisach Społecznościowych. Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych towarach.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć przez USP Zdrowie

W związku z troską o interesy naszych Użytkowników, dane osobowe zbierane w ramach Serwisów Społecznościowych są wykorzystywane również do monitorowania zgodności poszczególnych działań z postanowieniami Regulaminu oraz do zwalczania oszustw.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zwalczaniu zjawisk niepożądanych i przeciwdziałaniu oszustwom.

Ustalenie oraz dochodzenie roszczeń przez USP Zdrowie

W niektórych przypadkach, dane osobowe przez nas zebrane mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń dotyczących sposobu korzystania przez Pani/Pana z naszych usług w ramach użytkowania Serwisów Społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania będzie w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

Adres IP i pliki cookie

W ramach prowadzenia Serwisów Społecznościowych USP Zdrowie gromadzi dane z wykorzystaniem technologii plików cookie. Ciasteczka („cookie”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu.

Za pośrednictwem plików cookie serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera lub innego urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookie umożliwiają przyjazne korzystanie z Serwisów Społecznościowych tak, aby możliwe było np. korzystanie z niego bez konieczności ponownego logowania się. Zbierane są zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Przetwarzanie danych w postaci plików cookie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych (wyświetlanie reklam na stronach www).

W Serwisach Społecznościowych wykorzystywane są również cookie zamieszczane przez partnerów USP Zdrowie, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Są to m.in. Facebook oraz Google Analytics. Z plików cookie wysyłanych przez Google Analytics można zrezygnować pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaopto. Z plików cookie wysyłanych przez Facebook lub innych partnerów USP Zdrowie można zrezygnować pod adresem http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/).

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom wspierającym nasze usługi (np. wsparcie IT, web deweloperzy, firmy hostingowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi marketingowych);
 2. firmom świadczącym usługi kurierskie;
 3. innym spółkom należącym do Grupy USP w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wymogami korporacyjnymi,
 4. właściwym organom publicznym działającym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przechowane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (np. przez okres utrzymania konta, okres niezbędny do obsługi zgłoszeń i reklamacji) oraz wynikający z obowiązujących przepisów (np. okres niezbędny do obsługi i przechowywania zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych.

Oceniając okres niezbędny do realizacji naszych celów bierzemy pod uwagę charakter danych (w tym charakter danych szczególnych kategorii), ich zakres oraz kontekst przetwarzania. Uwzględniamy także postanowienia obowiązujących przepisów, które zobowiązują nas do dalszego przetwarzania danych osobowych. Mamy także na uwadze potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie wynoszącemu 14 miesięcy lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W ramach Serwisów Społecznościowych zapewniamy Pani/Panu realizację praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. W sytuacji, gdy ma to miejsce, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na gruncie przepisów RODO oraz o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, o źródłach pochodzenia danych;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

W każdym momencie może Pani/Pan zażądać od nas sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W stosunku do niektórych świadczonych przez nas usług realizacja tego prawa może odbyć się poprzez samodzielną zmianę danych w ramach zarządzania kontem. Może Pani/Pan również żądać od nas sprostowania lub uzupełnienia innego rodzaju danych kontaktując się z nami mailowo, pisemnie lub telefonicznie.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. W przypadku gdy świadczone przez nas usługi wiążą się z możliwością założenia konta, żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie przez nas potraktowane jako żądanie usunięcia konta.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Pani/Panu jeżeli:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego. Administratorzy mogą zachować pewne kategorie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, czy też niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do ich ograniczenia, gdy:

 1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 3. nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 4. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Pani/Pan dostarczył oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach IT. W tym celu dostarczymy Pani/Panu kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu komputerowego (np. CSV, Excel).

Może Pani/Pan również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas takiemu administratorowi bezpośrednio. Zastrzegamy, że w takim przypadku spełnimy takie żądanie wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych sprzeciw wyłączy Pani/Pana spod operacji marketingowych, w tym profilowania i przesyłania komunikatów marketingowych. Prosimy pamiętać, że wyświetlanie reklam w ramach Serwisów Społecznościowych odbywa się na podstawie zgody na wykorzystanie plików cookie. Aby nie otrzymywać reklam opartych na technologii cookie konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do wycofania każdej zgody, która została udzielona w trakcie korzystania z Serwisów Społecznościowych, jak również podczas korzystania z innych świadczonych przez nas usług. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan wystąpić ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).